ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

clock 15 ก.ย. 2564 view 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ
2.บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3.บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม
4.บทความเรื่อง กลัวผีโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
5.บทความเรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง