ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ในตำบลโป่งงาม

clock 23 ก.ค. 2564 view 253 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย เจ้าอาวาสวัดบ้านถ้ำ พร้อมคณะศรัทธา นายก อบต.โป่งงาม และบุคลากร อบต.โป่งงาม ร่วมจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ในตำบลโป่งงาม วัดที่ 1 #วัดมงคลธรรมกายาราม ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ พระภาวนาโกศลเถร เจ้าอาวาสเมตตารับถวายทาน วัดที่ 2 #วัดโป่งผา ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระบุญช่วย ธมฺมรโต รก.เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน วัดที่ 3 #ที่พักสงฆ์พระเจ้าทันใจ(ดาราอั้ง) ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระปันติ ปญฺญารํสี ประธานสงฆ์ เมตตารับถวายทาน วัดที่ 4 #ที่พักสงฆ์บ้านโป่งเหนือ ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระจำลอง สจฺจกนฺโต ประธานสงฆ์ เมตตารับถวายทาน วัดที่ 5 #วัดสันเกล็ดทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระอธิการเสาร์คำ สุเมโธ เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน วัดที่ 6 #วัดถ้ำเสาหิน ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน มี หลวงพ่อ พระครูประภัสร์จิตสังวร เจ้าคณะตำบลโป่งงามและ เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน วัดที่ 7 #วัดถ้ำปลา ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระมหาหล้า ภูริวฑฺฒโน รก.เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน วัดที่ 8 #วัดถ้ำปุ่ม ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระอธิการไพรินทร์ จนฺทโก เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน วัดที่ 9 #วัดดงม่วงคำ ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มีพระพรชัย อินฺทวํโส รก.เจ้าอาวาส เมตตารับถวายทาน