ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายตำบลโป่งงาม ชราบาลเกมส์ครั้งที่ 6

clock 24 มี.ค. 2564 view 153 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 209,761.-บาท เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายตำบลโป่งงาม ชราบาลเกมส์ครั้งที่ 6 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมระหว่างวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ นักเรียนเตรียมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 1. เงินรางวัลการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน 29,080.-บาท 2. ค่าจ้างจัดสถานที่ ซุ้มที่พักนักกีฬาและกองเชียร์ พร้อมตกแต่งและรื้อถอน จำนวน 4 สี ๆละ 4,000.-บาท เป็นเงิน 16,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 โต๊ะไม่น้อยกว่า 5 ตัว 2.2 เก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 50 ตัว 2.3 เต้นท์ จำนวน 8 หลัง 2.4 ตกแต่งและรื้นถอน ทำความสะอาด 3. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดทำสนามแข่งขันกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ในการเปิดปิดพิธี เป็นเงิน 2,900.-บาท มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 พลุในพิธีเปิด จำนวน 1 ชุดๆ ละ เป็นเงิน 2,140.-บาท 3.2 ปูนขาว จำนวน 3 กระสอบๆละ 250.-บาท เป็นเงิน 750.-บาท 3.3 เชือกฟาง จำนวน 2 ม้วนๆละ 5 บาท เป็นเงิน 10.-บาท 4. ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนัก จำนวน 519 ตัว ๆ ละ 199.-บาทรวมเป็นเงิน 103,281.-บาท 5. ค่าอาหารและน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 550 คน ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน 55,000.-บาท 6. ค่าป้ายโครงการฯ จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 2150.-บาท 6.1 ป้ายโครงการฯ ขนาด 3 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450.-บาท 6.2 ป้ายโครงการฯ ขนาด 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 900.-บาท 6.3 ป้ายสี 4 สี (ส้ม,เขียว,ชมพู และฟ้า) จำนวน 4 ป้าย ขนาด 30 x 60 ซม. เป็นเงิน 800.-บาท 7. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบ เป็นเงิน 1,350. บาท 7.1 ถ้วยรางวัล ขนาดเบอร์ 2 ราคา 250.-บาท จำนวน 1 ถ้วย เป็นเงิน 250.-บาท 7.2 ถ้วยรางวัล ขนาดเบอร์ 3 ราคา 300.-บาท จำนวน 1 ถ้วย เป็นเงิน 300.-บาท 7.3 ถ้วยรางวัล ขนาดเบอร์ 4 ราคา 350.-บาท จำนวน 1 ถ้วย เป็นเงิน 350.-บาท 7.4 ถ้วยรางวัล ขนาดเบอร์ 5 ราคา 450.-บาท จำนวน 1 ถ้วย เป็นเงิน 450.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,761.-บาท(-สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-)