ภาพกิจกรรม
การให้คำแนะนำ ปรึกษา พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชน ในการจัดตั้งตลาดเอกชนบ้านโป่ง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

clock 19 มิ.ย. 2563 view 264 ครั้ง

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ได้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งงาม  โดยการนำของนายวัฒนา   ศรีวิชัย  พร้อมด้วยผู้ประกอบการค้าขาย จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย   ได้เข้าพบนายแดนชัย บุลมาก   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  เพื่อขอรับคำปรึกษาในการจัดตั้งตลาดเอกชนบ้านโป่ง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากในชุมชนไม่มีตลาดสดซื้อขายสินค้าทำให้ประชาชนในละแวกบ้านโป่ง  ไม่ได้รับความสะดวกในการจับจ่ายซื้อหาสินค้า อาหาร อุปโภค บริโภค

                   นายแดนชัย  บุลมาก   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   พร้อมด้วย  นางสาวสุรีพร    สุรินย์รังสี  หัวหน้าสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา  แนวทางการจัดตั้งตลาดเอกชน  ที่ถูกต้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   มาตรา 68  (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   และ (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                   ทั้งนี้ นายแดนชัย  บุลมาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ได้สนับสนุนการดำเนินจัดตั้งตลาดเอกชนบ้านโป่ง   ตำบลโป่งงาม   อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ด้วยเงินส่วนตัวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท) เพื่อร่วมกันก่อตั้งตลาดเอกชนภายในพื้นที่ตำบลโป่งงามแห่งใหม่  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น